Skip Navigation Links
KOSGEB Kredi Faiz Desteği Ve Başvurusu

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

-        üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

-        finansman sorunlarının çözümü,

-        istihdam yaratmaları,

-        uluslararası düzeyde rekabet 

etmelerinin sağlanmasıdır. 

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 

Kredi Faiz Desteğinden Yararlanacaklar

KOSGEB  Veri  Tabanı’nda  kaydı  onaylanmış  ve  KOSGEB Desteklerinden  yasaklı  olmayan  işletmeler  KOSGEB  Kredi  Faiz  Desteği  programlarından yararlanabilir.

Kredi Faiz Desteğinin Esasları

Kredi faiz desteği, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde, işletmelerin ve  girişimcilerin  ihtiyaçları  göz  önünde  bulundurularak,  günün  şartlarına  uygun  olarak hazırlanan  kredi  programları  kapsamında,  bankalar  ile  yapılan  protokoller  çerçevesinde kullandırılır. Bu  kapsamda  yapılan  protokollerde;  taraflar  ve  protokoldeki  sorumlulukları, kredinin  vadesi,  limiti,  faiz/kar  payı  tutarı,  ödeme  şekli,  masraf  ve  ipotek  tesis giderleri,kredinin işleyiş ve uygulama süreci imza altına alınır. Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve  ihracata  yönelik  Türk  Lirası  veya  döviz  cinsinden  nakdi  ya  da  gayri  nakdi  kredilerin, faiz/kar  payı,  komisyon  vb  tutarlarının  kısmen  veya tamamının  KOSGEB  tarafından  diğer masrafların  (Vergi  yükümlülükleri,  dosya  masrafları  vb)  işletme  tarafından  karşılanması suretiyle yürütülür. KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000 TL’yi (üçyüzbintürklirası) geçemez. KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve faiz desteğinden  yararlanma  koşulları  ile  iş  ve  işlem  akışı  KOSGEB  ile  bankalar  arasında yapılacak protokollerle belirlenir. Kredi  programı  çerçevesinde  verilecek  yatırım  ve  işletme  kredileri  Türk  Lirası cinsinden,  ihracat  kredileri  ise  döviz  ve/veya  döviz  karşılığı  Türk  Lirası  cinsinden kullandırılır. Taahhüde  bağlı  kredi  programlarında;  işletmeden,  içeriği  programın  özelliğine uygun olarak KOSGEB tarafından belirlenen ve yükümlülüklerin yer aldığı bir taahhütname istenebilir. KOSGEB  tarafından  yapılan  tespitler  ve  verilen  onaylara  rağmen,  işletmenin protokol şartlarına uygun olmadığının, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olduğunun ve/veya taahhütname  yükümlüklerine  uymadığının  tespit  edilmesi  halinde  KOSGEB  KOBİ  kredi faiz desteğini iptal eder. Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde  yürürlükteki  mevzuat  dahilinde  Kredi  Faiz  Desteği  iptal  edilerek  işletmelerin  ve girişimcilerin  yeni  destek  başvuruları  uyuşmazlık  bitene  kadar  kabul  edilmez.  Bu  takdirde destek  verilmiş  ise  KOSGEB’in  desteğe  ilişkin  kredi  faiz  alacağı  yasal  faizi  ile  birlikte KOSGEB  tarafından  hiçbir  ihbar  ve  ihtara  gerek  kalmaksızın  işletmelerden  ve girişimcilerden  tahsil  edilir.  Uyuşmazlık  sona  erdiğinde  ve  işletmenin  ve  girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

Kredi Programlarının Oluşturulması

KOBİ’lerin  ihtiyaçlarına  yönelik  olarak  hazırlanan  kredi programlarının  uygulanması  öncesinde  KOSGEB  İcra  Komitesi  kararı  alınır.  Bu  kararda; desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer ana hususlar yer alır. İcra  Komitesi  kararı  çerçevesinde  KOSGEB,  kredi  faiz  desteği  programı uygulama aşamaları ve içeriğinin tespit edilmesini müteakiben bankalar ile irtibata geçer. Bütçe  imkanları  doğrultusunda  kredi  faiz  desteğinden  azami  işletmenin faydalanmasını  teminen,  günün  ekonomik  şartlarına  göre  belirlenen  faiz  oranı  ve  tutarı üzerinden Bankalara teklifte bulunulur. Belirlenen  faiz  oranı  ve  tutarı  ile  çalışmayı  kabul  eden  bankalarla,  üzerinde mutabakat sağlanan hususları içeren nihai protokol hazırlanır. Söz konusu protokol bankalar, KOSGEB ve protokole taraf olabilecek kuruluşlar arasında imzalanarak yürürlüğe girer. Bankalar  ile  KOSGEB  arasında  imzalanacak  protokollerde;  kredinin  faiz  oranı, vadesi, geri dönüşü,  muhatap  bankaların,  KOSGEB’in  ve protokole taraf olan kuruluşların sorumlulukları ve diğer hususlar açıkça belirtilir. Kredi  Faiz  Desteği  uygulamasından  sorumlu  Daire  Başkanlığı,  protokollerin imzalanmasının  akabinde,  kredi  programının  özelliği  göz  önünde  bulundurularak,  program uygulama adımları ve takibe ilişkin esasları ilgili birimlere duyurur. 

Başvuru, Kredilerin Onaylanması ve Kullandırılması

İşletmeler,  kredi  faiz  desteğinden  yararlanmak  için  başvurularını KOSGEB  ile  protokol  imzalayan  banka  şubelerine  web  tabanlı  özel  Yazılım  Sistemi aracılığıyla yaparlar. Banka  şubesi,  uygun  bulduğu  kredi  taleplerini  sistem  üzerinden  KOSGEB  Ön Onayını  almak  üzere  işletmenin  bağlı  bulunduğu  KOSGEB  Hizmet  Merkezine  elektronik ortamda gönderir. KOSGEB  Hizmet  Merkezince  KOSGEB  Ön  Onayı  verilen  İşletmelerin  Kredi başvuruları BANKA tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir. Banka Şubeleri kredi değerlendirmesi olumlu bulunan başvuruları günlük olarak elektronik ortamda Banka Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğün uygun bulduğu birime (Temerküz Şubeye) iletir. Banka  Genel  Müdürlüğü  onayı  alan  başvurular  yazılım  sistemi  üzerinden (elektronik  ortamda)  ve  günlük  faks  teyitleri  ile  KOSGEB  Başkanlığı’na  nihai  onay  için gönderilir. KOSGEB tarafından, teyidi ulaşan kredi talepleri 5 işgünü içerisinde incelenerek elektronik ortamda onaylanır, varsa eksikliklerin giderilmesi istenir veya reddedilir. Günlük faks teyitleri, KOSGEB KOBİ  Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından Bankaya bildirilir. Fiili  kullandırım  onayı  alan  krediler  için  ilgili  protokolde  belirlenen  süre içerisinde kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.

Takip, Sorumluluk ve Taahhütlerin İzlenmesi

Kullandırılacak  kredilerin  ana  para  takibi  ve  tahsil  sorumluluğu bankaya ait olup,  banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. adı altında KOSGEB’den hiçbir talepte bulunamaz. Kredinin  takip  ve  tahsiline  ilişkin  diğer  hususlar,  tarafların  sorumluluklarını  da içerecek şekilde bankalar ile yapılacak protokollerde belirlenir. Kredi  Faiz  Desteği  Programları  kapsamında;  program  ve/veya  program kapsamında  işletmeler  tarafından  verilen  taahhütleri  KOSGEB  adına  izleyecek  birim 

Başkanlık  Makamı  tarafından  belirlenir  ve  programın  uygulama  adımları  ile  birlikte birimlere duyurulur.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ


Kosgeb
HibeTeşvik BelgesiKrediDestek, Kosgeb BaşvurusuKosgeb HibeleriKosgeb DestekleriKosgeb Kredileri,Kalkınma Ajansı Hibeleri,Kalkınma Ajansı Destekleri,Kalkınma Ajansı Başvuruları,Kalkınma Ajansı Kredileri,Tübitak,Tübitak Hibeleri,Tübitak Kredileri,Tübitak Başvurusu,Tübitak destekleri,TTGV Hibeleri,TTGV Destekleri,TTGV Kredileri,TTGV Başvurusu.
En Çok Tıklananlar
En Çok Yorumlananlar
Her Hakkı Saklıdır. © INC Girişim
btwebs | Web Solutions